คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o43:มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มี http://www.ubu.ac.th/web/files_up/
01f2018060711040890.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลรานธานี เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี