คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o42:มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนด
ขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มี http://www.ubu.ac.th/web/files_up/
01f2018060608165171.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี