คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o41:รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต
ประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
มี

https://bit.ly/2ZaoWrs

ดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561