คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o3:อำนาจหน้าที่

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o3 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกำหนด
มี
 
1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533
(มาตรา 6) 
 
2. พันธกิจมหาวิทยาลัย