คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o39:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
มี https://bit.ly/2ZaoWrs

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ผ่านมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562