คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o38:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะ
ต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
มี

1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร :       https://bit.ly/2IphwtC

   1.1 แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 :  https://bit.ly/2LhUJTW

   1.2  รายงานผลการดำเนินงานตามตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 :  https://bit.ly/2NcVDn3

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบาย "การเสริม สร้างวัฒนธรรมองค์กร" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปี พ.ศ. 2562 และบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562

2. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร : https://bit.ly/2XzURkU

2. กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
    2.1  
ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต
    2.2 
การเผยแพร่กฎหมายให้บุคลากรถือปฏิบัติ
    2.3 จั
ดให้มีการอบรม เรื่อง “มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร : https://bit.ly/2ZlW6EV
 

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ กำกับดูแลและดำเนินการทางจรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552

4. จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : https://bit.ly/31PaxTX

4. การกำกับดูแลจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 และมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ให้ทุกหน่วยงานได้นำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562