คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o37:การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2562
มี https://bit.ly/2Z8MhtL
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
1. แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย
กองแผนงาน จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยง
และแนวทางป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัย และเผย
แพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน 
2. แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน
    2.1 คณะ/หน่วยงาน เผยแพร่แนวทางป้องกันการทุจริต
มหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    2.2 คณะ/หน่วยงาน จัดส่งลิ้งค์ที่เผยแพร่มายังกอง
แผนงาน เพื่อเผยแพร่แนวทางการป้องกันการทุจริตใน
ภาพรวม บนเว็บไซต์กองแผนงาน
3. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการ
ป้องกันการทุจริต ดำเนินการกำกับติดตาม ณ สิ้นไตรมาส
3 และ 4 โดยจะจัดส่งบันทึกข้อความติดตามผลการดำเนิน
งาน ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์และให้จัดส่งรายงานผล
การดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต (พร้อม
กับการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/
หน่วยงาน) มายังกองแผนงาน ภายใน 5 วันทำการหลังสิ้น
ไตรมาสเพื่อกองแผนงานจะได้ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป