คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o36:การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงานทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
มี https://bit.ly/2EPfjXG
1. มหาวิทยาลัย โดยคณะอนุกรรมการฯ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การป้องกันการทุจริต ให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และจัดทำมาตรการ/แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน โดยผลการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแนวทาง/มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้
    ลำดับที่ 1 ด้านการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริต
    ลำดับที่ 2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา และด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทำแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อป้องกันการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริตเรียบร้อยแล้ว และระดับคณะ/หน่วยงาน ให้กำหนดเป็นเป็นประเด็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตระดับคณะ/หน่วยงาน ในประเด็นความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562
2. คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการทบทวนแนวทางการป้องกันการทุจริต ตามแนวปฏิบัติที่ดีของการป้องกันการทุจริต และดำเนินการจัดส่งมายังกองแผนงาน และเผยแพร่แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. กองแผนงาน จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตและแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน