คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o35:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใสทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562
มี 
1. โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562
   1.1 เผยแพร่การจัดกิจกรรมบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : https://bit.ly/2JWsV7M
    1.2 เผยแพร่การจัดกิจกรรมบนเว็บไซต์ Guideubon (เวบไซต์หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) : https://bit.ly/2WmjKEe
    1.3 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินโครงการบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : https://bit.ly/2HVlEml
     1.4 เผยแพร่รายงานผลการดำเนินโครงการบนเว็บไซต์สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : https://bit.ly/2WG8wJP
     1.5 โปสเตอร์เผยแพร่เจตจำนงสุจริต

1. ได้ดำเนินโครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม Cโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีการจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมาภิบาล” โดย นายศุภชัย ไชยหงษ์ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ/สำนัก ได้เข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ ได้จัดทำโปสเตอร์เผยแพร่เจตจำนงสุจริตโดยติดประกาศทั่วมหาวิทยาลัย

 2. โครงการอบรม เรื่อง “มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” : https://bit.ly/2X2QxhH

2. กองการเจ้าหน้าที่จัดให้มีการโครงการอบรม เรื่อง “มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี