คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o34:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มี 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) : https://bit.ly/2HT1byv
2. โปสเตอร์เผยแพร่เจตจำนงสุจริต 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแสดง
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและ
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และจัดทำโปสเตอร์เผยแพร่ฯ
ติดประกาศทั่วมหาวิทยาลัย