คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o33:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติด
ตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
มี

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการ กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
https://bit.ly/2IEoAEd

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำประกาศฯ เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้แจ้งเวียนให้คณะ สำนัก หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติแล้ว

ด้านการผลิตบัณฑิต

1. สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560
สรุปผล https://bit.ly/2VkNf8D
รายละเอียดข้อมูล https://bit.ly/2VhayAp
 
2. สรุปผลความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2560
รายงานฯ https://bit.ly/2LfTkgu
 
3. การเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต โดยมีงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ
- หน้าเวบไซต์ สหกิจศึกษา https://bit.ly/2Y7yC60 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีบันทึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) ด้านล่างของเวบไซต์
 - การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  https://bit.ly/3208v3a
 
4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563
(1) มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน นิติบุคคล และนายจ้าง ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  ได้มีส่วนร่วมในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล โดยการแสดงความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และมหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 
(2) มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้มีส่วนร่วมในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผลต่อคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และมหาวิทยาลัยได้นำผลการสำรวจดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
(3) มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต โดยร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีโอกาสเข้าไปฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการดังกล่าว โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก ซึ่งสถานประกอบการที่ร่วมโครงการเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในฐานะผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
(4) มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย   
 
หมายเหตุ - ปีการศึกษา 2560 (การดำเนินงานช่วง ส.ค.60-ก.ค.61) ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2561 (การดำเนินงานช่วง ส.ค.61-มิ.ย.62)  โดยจักดำเนินการสำรวจฯ ตามประเด็นข้อ (1) และ (2) ช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 11 ธ.ค.62

2.2 ด้านการวิจัย 

(1) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  https://bit.ly/2Lbk0yP
(2) ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562  https://bit.ly/2Y7CNPe

2.2 ด้านการวิจัย มีดังนี้

(1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการใน การจัดทำคำของบประมาณ การดำเนินโครงการวิจัย การติดตามการดำเนินโครงการวิจัย และการประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย และได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(2) มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก อาจารย์ นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับบริการ และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล โดยการแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 และได้จัดทำสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยสรุป มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.95 คิดเป็นร้อยละ 84.07 และมหาวิทยาลัยได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการ พัฒนาภารกิจกระบวนงานของหน่วยงานด้านการวิจัย ให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และสนองตอบความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3 ด้านการบริการวิชาการ

(1)  ตารางแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://bit.ly/2J2gjZD
(2) สรุปผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ประจำปี 2561 https://bit.ly/2WPU9Tm

2.3 ด้านการบริการวิชาการ มีดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการได้แก่ การจัดทำคำของบประมาณ การดำเนินโครงการ การติดตามการดำเนินโครงการ และการประเมินผลการดำเนินโครงการ และได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(2) มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้รับบริการในด้านการบริการวิชาการ และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล โดยการแสดงความพึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการ ประจำปี 2561 และได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและความพึงพอใจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 96.31 และได้นำผลการดำเนินงานดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการงานด้านวิชาการต่อไป

2.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

(1) ตารางแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี https://bit.ly/2IFkiN2
(2) สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 https://bit.ly/2X345dj

2.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีดังนี้

(1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้รับบริการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การจัดทำคำของบประมาณ การดำเนินโครงการ การติดตามการดำเนินโครงการ และการประเมินผลการดำเนินโครงการ และได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
(2) มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้รับบริการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล โดยการแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 และได้จัดทำสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สรุปว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.39  และได้นำผลการดำเนินงานดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป