คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o32:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
มี

เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ผ่านทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> เมนูการให้บริการต่างๆ (มุมล่างซ้าย) >>ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานกฎหมาย >> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทางผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น