คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o30:ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มี http://www.ubu.ac.th/web/module
_law_complaint/index.php

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสำนักงานกฎหมายและนิติการได้จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายและนิติการแล้ว