คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o29:แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด
การจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
มี

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/
17f2018042015005665.pdf

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสำนักงานกฎหมายและนิติการได้จัดทำแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ