คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o28:รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นราย
งานผลการดำเนินงานประจำปี
มี
 

1. รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และสุขภาวะที่ดีปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร หน้า 68
     1.2 ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร หน้า 88

2. รายงานการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
3.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้รายงานการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล