คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o27:หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัด
เลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้
โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
มี
 

http://www.ubu.ac.th/web/person

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้เผยแพร่ใน website ของกองการเจ้าหน้าที่  ---> เลือกแถบเมนู  "หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล"