คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o26:การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวาง
แผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
มี
 
1.แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ 2562
 
2.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง