คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o25:นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
มี
 

1.นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/
00016f2019060415462371.pdf

2.แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศ ทางการพัฒนาประเทศ สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของยุคสมัย ปัจจุบัน ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์