คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o23:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
มี

http://www.procurement.ubu.ac.th/
index2.php#page-0

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เลือกข้อ "3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน"