คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o21:แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้
จะต้องเป็นข้อมูลของ ปี พ.ศ. 2562
มี

http://www.procurement.ubu.ac.th/index3.php