คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o20:รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้
อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
มี https://bit.ly/2Wyndyy

เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 18/2561  วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561