คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o19:รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ
6 เดือนทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2562
มี
 
https://bit.ly/2KbR61f

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562