คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o16:รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภาร
กิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี
พ.ศ. 2561
มี  

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 สำรวจ ณ ปี พ.ศ. 2561 (กองแผนงาน) : http://bit.ly/2Wqj1Ne

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 

หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2560 (การดำเนินงานช่วง ส.ค.60-ก.ค.61) ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2561 (การดำเนินงานช่วง ส.ค.61-มิ.ย.62)  โดยจักดำเนินการสำรวจฯ ช่วงวันพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 11 ธ.ค.62 ซึ่งจักสังเกตได้ว่า การดำเนินงานสั้นลงในปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนภาคการศึกษาแบบอาเซียน เป็น แบบปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป .....

2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ.2562 (สำนักงานพัฒนานักศึกษา) :  https://bit.ly/2WWmkQR

2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ.2562

3. ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(สำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ) : https://bit.ly/2MucjpR

3. ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ)  : https://bit.ly/2WPU9Tm

4. ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5. ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ)  : https://bit.ly/2IA1spl

5.  ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561