คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o15:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตาม
ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
มี  
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
- ข้อมูลสถิติทางการศึกษา (กองบริการการศึกษา) : https://bit.ly/2F1o6Wj
 
2. ด้านการวิจัย
- ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ พันธกิจด้านการวิจัย (สำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ) : https://bit.ly/2RzO7RJ
 
3. ด้านบริการวิชาการ
- ข้อมูลสรุปจำนวนผู้รับบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ) : https://bit.ly/2WM2ur7
 
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (สำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ) : https://bit.ly/2ZEXd2z
1. ข้อมูลสรุปสถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียน เดือนตุลาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562
 
2. ข้อมูลสถิตกิารให้บริการตามอำนาจหน้าที่ พันธกิจด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
3. ข้อมูลสรุปจำนวนผู้รับบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
4. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562