คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o14:คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่
กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด
มี
1. คู่มือบริการประชาชน(กองบริการการศึกษา) :
 
2. คู่มือการใช้บริการระบบบริการการศึกษา (REG) สำหรับนักศึกษา (กองบริการการศึกษา) 
  2.1 คู่มือการใช้งานลงทะเบียนออนไลน์
  2.2 คู่มือการใช้งานระบบประเมินผู้สอน สำหรับนักศึกษา
  2.3 คู่มือการยื่นคำร้องออนไลน์
 
 3. คู่มือการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (สำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ) : https://bit.ly/2X1OV34
 
 4. คู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และ ทดสอบระบบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะวิทยาศาสตร์) :  
 
 5. คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอก (สำนักวิทยบริการ) : https://bit.ly/2Kv6GVD
1. คู่มือสำหรับบริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ
     โดยมีการเผยแพร่ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
      1.1 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองบริการการศึกษา ----> Banner คู่มือประชาชน
      1.2 เผยแพร่ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) ---> เมนูคู่มือประชาชน
      ทั้งนี้ ประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้
       - การขอรับใบรองหลักฐานทางการศึกษา
       - ขอลาพักการศึกษา
       - การขอรักษาสถานภาพ
       - การขอคืนสถานภาพนักศึกษา
       - การขอกลับเข้าศึกษา
       - การขอถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W
       - การขอถอนรายวิชาไม่ติดสัญลักษณ์ W และได้เงินคืน
       - การขอแก้ไขทะเบียนประวัติของนักศึกษา
       - การขอทราบรหัสผ่านเข้าระบบ REG ของนักศึกษา
       - การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
       - การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
       - การเทียบโอนรายวิชา
       - การขอตรวจสอบผลการเรียน
       - การย้ายคณะ
       - การขอสำเร็จการศึกษา
       - การต่อทะเบียนนักศึกษาหลังกำหนด
       - การขอลงทะเบียน
       - การขอลงทะเบียนต่ำหรือเกินกว่ากำหนด
       - การขอลงทะเบียนภายหลังกำหนด
 
2. คู่มือการใช้บริการระบบบริการการศึกษา (REG) สำหรับนักศึกษา (กองบริการการศึกษา) 
  2.1 คู่มือการใช้งานลงทะเบียนออนไลน์
  2.2 คู่มือการใช้งานระบบประเมินผู้สอน สำหรับนักศึกษา
  2.3 คู่มือการยื่นคำร้องออนไลน์
 
3. คู่มือการให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 
4. คู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบระบบ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
5. คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอก