คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o13:คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พร้อมรายละเอียด
มี
1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
(กองแผนงาน)  :
https://bit.ly/2XtNag5
 
 

 

1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ/การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย
1.1) การโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายทุกหมวดรายจ่าย ยกเว้นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.2) การโอนงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
1.3) การโอนงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดครุภัณฑ์  
1.4) การโอนงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ (เฉพาะครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
1.5) การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีไม่เสนอสภามหาวิทยาลัย
1.6) การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีเสนอสภามหาวิทยาลัย      
1.7) การขออนุมัติใช้หรือยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย      
1.8) การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
2. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล
(กองการเจ้าหน้าที่)  : 
https://bit.ly/2WO3Mls
 
 
2. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
2.1) การปฏิบัติงานการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.2) คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับปรับปรุง)
2.3) คู่มือ ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.4) คู่มือ ปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
2.5) คู่มือ การเลือกตั้งสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.6) คู่มือ การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (สำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ) : ประกอบด้วย
3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
4. คู่มือการปฏิบัติงาน (กองกลาง) ประกอบด้วย
4.1 คู่มือการปฏิบัติงานการบริการด้านยานพาหนะ : 
4.2 คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป : 
4.3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ :
4. คู่มือการปฏิบัติงาน (กองกลาง)
4.1) คู่มือการปฏิบัติงานการบริการด้านยานพาหนะ
4.2) คู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป
4.3) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
5. คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานกฎหมายและนิติการ)  
5.1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : https://bit.ly/2Xy9Z5C
5.2 คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการ  ทะเบียนข้อมูลข่าวสาร : https://bit.ly/2ISoYzc
5.3 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งเอกสาร : https://bit.ly/2KGdQrk
5. คู่มือการปฏิบัติงาน (สำนักงานกฎหมายและนิติการ) ประกอบด้วย
5.1) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์
5.2) คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการ  ทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
5.3) คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งเอกสาร
6. คู่มือการดำเนินงานโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำนักงานบริหารกายภาพฯ) : 
6. คู่มือการดำเนินงานโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. คู่มือ/ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน : 

7. คู่มือ/ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
7.1) คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7.2) คู่มือการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมเดินทางไปราชการ
7.3) คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
7.4) คู่มือการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
7.5) คู่มือการสอบทานรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย