คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o12:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผน
ดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะ
ต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

มี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  : https://bit.ly/2Wyndyy

เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 18/2561  วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561