คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o11:รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตาม
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562

มี

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 
https://bit.ly/2KbR61f

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562