คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o10:แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปี
ของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี
พ.ศ. 2562

มี

https://bit.ly/2EJV39V

เอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  และครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561  พิจารณาให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561  มีมติอนุมัติ