คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส (65)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส (65)
o29:  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30:  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31:  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32:  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33:  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม