ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน (65)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน (65)
o1:  โครงสร้าง
o2: ข้อมูลผู้บริหาร
o3:  อำนาจหน้าที่
o4:  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5:  ข้อมูลการติดต่อ
o6:  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7:  ข่าวประชาสัมพันธ์
o8:  Q&A
o9: Social Network