คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 :มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (65)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 :มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (65)
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน