คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 :มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (63)

10.2  : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต