คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ (IELTS)


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ,     (อ่าน 1,200 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเตรียมสอบ IELTS ภายใต้โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ (IELTS) ขึ้น ณ ห้อง CLB4101 อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนเทคนิควิธีการทำข้อสอบแก่ผู้เข้าอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน