คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม Inspiring of Learning English ครั้งที่ 5


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ,     (อ่าน 480 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง กิจกรรม Inspiring of Learning English ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรชาวต่างชาติจาก University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 8 คน มามอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัุยอุบลราชธานี จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 77 คน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติอีกด้วย