คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการอบรมและแนะแนวการเตรียมสอบ TOEIC


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ,     (อ่าน 785 ครั้ง)  


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมและแนะแนวการเตรียมสอบ TOEIC ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 แก่นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจในการสอบ TOEIC เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถประเมินระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นของตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการสอบ TOEIC พร้อมทั้งสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมสอบ TOEIC จริงต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวประกอบด้วย การแนะแนวเกี่ยวกับการเตรียมสอบและภาพรวมของข้อสอบ TOEIC โดยวิทยากรจากศูนย์สอบ TOEIC การติวข้อสอบ Reading Part โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร และอาจารย์ทรงวุฒิ ภัทรไชยกร อาจารย์จากวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก

ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า "ข้อสอบ TOEIC เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ เพราะต้องใช้คะแนน TOEIC ในการสมัครงาน ทางสำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อต้องทำข้อสอบจริง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเองก็มีแผนในการจะจัดสอบ TOEIC ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์สอบ TOEIC ที่กรุงเทพ และอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรในการจัดโครงการในครั้งนี้"