Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

Document Archive

      Document Archive > ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้   | Search Document Archive
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี