Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

The LISBON MBA International Full time

กิจกรรม: ทุนเรียนต่อ MBA
 
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน:
1.ป็นนักศึกษาต่างชาติ
2.ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียนที่มีความหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นด้านประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์ส่วนตัว ภูมิหลัง สัญชาติ
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:
– Online Application Form
– CV ภาษาอังกฤษ
– เอกสารอ้างอิงจำนวน 2 ฉบับ
– ผลการเรียนจากมหาวิทยาลัย
– GMAT หรือ GRE
– เอกสารรับรองความรู้ทางภาษาอังกฤษ
 
มูลค่าทุนการศึกษา:
ทุนการศึกษาสูงสุด 50% ของค่าเล่าเรียน
 
วันปิดรับสมัคร:
รอบที่ 2: 31 กรกฎาคม 2019
รอบที่ 3: 30 กันยายน 2019