Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

Strathclyde University

กิจกรรม: ทุน ป.ตรี-เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ Strathclyde University ประเทศสกอตแลนด์
 
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน: 
1.ปริญญาตรี: จะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย 75% ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
2.สูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรการเรียน: จะพิจารณาผู้ที่ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมระดับ 2:1 
หรือเทียบเท่า (เกรดเฉลี่ยประมาณ 3.33 ขึ้นไป)
 
เงื่อนไข
1.ควรส่งเอกสารการสมัครโดยเร็วที่สุด
2.จะสามารถสมัครทุนได้เมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อใน University of Strathclyde 
แล้วไม่ว่าจะในกรณีมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ตาม
3.ส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลหรือสถานทูตจะไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้
4.นักศึกษาจะสามารถรับทุนได้ 1 ทุนต่อปีการศึกษา
 
มูลค่าทุนการศึกษา:
ปริญญาตรีหลักสูตรการวิจัย (Postgraduate research degree) จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด £4,000 ในปีแรก และได้รับ £1,500 ในปีต่อๆ ไป
 
วันปิดรับสมัคร:
11 สิงหาคม 2019