Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY

กิจกรรม: ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี
 
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน:
1. เป็นนักศึกษาต่างชาตินอกเขตสหราชอาณาจักร
2. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ณ Nottingham Trent University
3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยแล้ว
4. มีผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL หรือ IELTS
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.ใบสมัครทุน
2.CV
3.ใบเกรด
4.สำเนาหนังสือเดินทาง
5.ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS
 
 
มูลค่าทุนการศึกษา:
ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ £2,000 (ประมาณ 79,000 บาท)
 
วันปิดรับสมัคร:
24 มิถุนายน 2562