Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

Guizhou Government Scholarship

กิจกรรม: ทุนปริญญาตรี - เอก ทุกสาขาวิชา
 
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน:
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพดี และมีผลการเรียนดี
3. ผู้สมัครในระดับ ป.ตรี จะต้องมีวุฒิมัธยมปลายและมีอายุไม่เกิน 30 ปี
4. ผู้สมัครในระดับ ป.โท จะต้องมีวุฒิป.ตรีและมีอายุไม่เกิน 35 ปี
5. ผู้สมัครในระดับ ป.เอก จะต้องมีวุฒิป.โทและมีอายุไม่เกิน 40 ปี
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:
1.ใบสมัคร 
2.สำเนาพาสปอร์ต
3.สำเนาประกาศนียบัตร
4.สำเนาทรานสคริปต์
5.สำเนาใบรับรองแพทย์
6.ผู้สมัครทุน Visiting Scholar Programs, ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก 
ควรแนบจดหมายรับรองจากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน
7.ผู้สมัครทุนปริญญาเอกและปริญญาโทต้องส่งแผนการเรียน 
(เขียนไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษร) หรือแผนการวิจัย (เขียนไม่น้อยกว่า 800 ตัว)
8.ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  ต้องส่งสำเนาเอกสารรับรองผู้อุปถัมภ์ที่อยู่ในประเทศจีน
9.ผลการสอบ HSK (ถ้ามี)
 
 
มูลค่าทุนการศึกษา:
ทุนเต็มจำนวน (ป.ตรี โท เอก)
ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน
ทุนสนับสนุนบางส่วน (ป.ตรี โท)
ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าหอพักในมหาวิทยาลัย
 
วันปิดรับสมัคร:
15 กรกฏาคม 2562