Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

GATES CAMBRIDGE SCHOLARSHIP

กิจกรรม: ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท
 
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน:
1.ไม่ใช่ผู้ที่ถือสัญชาติอังกฤษ
2.สมัครเรียนหลักสูตรต่อไปนี้แบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (สมัครทุนและสมัครเรียนพร้อมกันได้เลย)หลักสูตรปริญญาโทแบบคอร์สเรียน 1 ปี
         - หลักสูตรปริญญาโทแบบวิจัยล้วน 2 ปี
          -หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
3.มีคุณสมบัติและผลสอบอื่นๆ ตรงกับที่สาขาที่จะสมัครเรียนกำหนด
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.ทรานสคริปต์
2.เรียงความสมัครเข้าเรียนต่อ
3.หนังสือรับรองด้านการเรียนจากอาจารย์ 2 ท่าน
4.ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ของสาขาที่จะสมัครเรียน
5.เอกสารอื่นๆ ที่บางสาขาขอเพิ่มเติม เช่น ผลงานเก่าๆ, คะแนน GRE หรือ GMAT หรือแผนงานวิจัย 
6.CV หรือ resume ของผู้สมัคร
7.เรียงความสำหรับสมัครทุน ยาวไม่เกิน 500 คำ
8.หนังสือรับรองด้านพฤติกรรมจากผู้ที่ไม่ใช่ครอบครัวหรือเพื่อน แต่ทราบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบเหมาะจะได้ทุน
 (มีความเป็นผู้นำ เสียสละ ผลการเรียนดีฯ) 1 ฉบับ ยาว 4,000 ตัวอักษร
 
มูลค่าทุนการศึกษา:
ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
     -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ 14,900 ปอนด์ หรือประมาณ 651,000 บาท
     -ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
     -ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ
     -ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ และการออกภาคสนาม (ถ้ามี)
 
วันปิดรับสมัคร:  
เปิดรับช่วงสมัครเดือนกันยายน - ธันวาคม