Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

ESMT ASIA SCHOLARSHIP

กิจกรรม: ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในภูมิภาคเอเชียที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
 
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน:
1. เป็นพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
2. ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในประเทศบ้านเกิด
3. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดี และมีความเป็นผู้นำ
 
มูลค่าทุนการศึกษา:
ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 5,000 ยูโร (ประมาณ 176,000 บาท) จำนวน 1 ทุน
 
วันปิดรับสมัคร:
31 กรกฏาคม 2019