Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

Curtin University Inspiring Innovation Scholarship

กิจกรรม: ทุนระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่า(ไม่จำกัดสาขา)
 
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน:
1.เป็นนักศึกษาชาวออสเตรเลียหรือนักศึกษานานาชาติ
2.สามารถสมัครได้ทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือกำลังจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
3.ไม่จำกัดสาขาวิชา
 
เอกสารการรับทุน:
-เขียนเรียงความในไฟล์ Word หรือ PDF แล้วส่งไปที่อีเมล scholarship@bestazy.com
-โดยสามารถสมัครได้ที่นี่ https://bestazy.com/scholarships/
 
มูลค่าทุนการศึกษา:
ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย
 
วันปิดรับสมัคร:
1 พฤศจิกายน 2562