Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

ASEA-UNINET

กิจกรรม: ทุนทำวิจัย 1 เดือนที่ออสเตรีย
 
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน:
1. มีสัญชาติไทยและเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 (ASEAN- European Academic University Network: ASEA-UNINET) และได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันต้นสังกัดให้สมัครรับทุน
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และหากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่สมัคร
4. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี
5. ต้องมีประสบการณ์และผลงานในการทำวิจัยมาแล้วพอสมควร(หากมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน International Journal จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6. ผู้สมัครที่ไม่เคยได้รับทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship จะได้รับการพิจารณาเป็น ลำดับแรก
7. ผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสไม่สามารถสมัครรับทุนได้ในปีเดียวกัน
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:
1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
2. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าทำวิจัย (Letter of Acceptance) จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพในออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET 
4. หนังสือรับรองคุณสมบัติ ความรู้และความสามารถของผู้สมัคร (Letter of Recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ในระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. รายละเอียดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
7. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) หมายเหตุ ขอให้ผู้สมัครรับทุนจัดส่งเอกสารตัวจริงตามข้อ 2.1 จำนวน 1 ฉบับ และเอกสารตามข้อ 2.2-2.7 เรียงตามลำดับจำนวน 6 ชุด 
(ประกอบด้วยต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 5 ชุด)
 
เงื่อนไขการรับทุน:
1.ผู้ได้รับทุนต้องเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษโดยให้ที่ปรึกษาชาวออสเตรีย (Host Professor) นำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลา 1 เดือนหลังจากกลับจากออสเตรีย
2.ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องลงนามในสัญญาเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายออสเตรียหากแจ้งสละสิทธิ์การรับทุนกระชั้นชิด (น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง)
 
มูลค่าทุนการศึกษา:
1. รัฐบาลไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางในวงเงินไม่เกิน 70,000 บาท ดังนี้
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสเตรีย ชั้นประหยัด
- ค่าเดินทางภายในประเทศออสเตรียที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ใช้จ่ายโดยคำนึงถึงความประหยัด)
2. ฝ่ายออสเตรีย
- รัฐบาลออสเตรียสนับสนุนค่าที่พักและค่าครองชีพในออสเตรียในอัตราเหมาจ่าย จำนวน 1,100 ยูโร
- มหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่ออสเตรีย (Host University) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
       ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ได้แก่ ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
 
วันปิดรับสมัคร:
วันที่ 02 สิงหาคม 2562