คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร

บุคลากรและภาระงานที่ได้รับมอบหมายรายบุคคล ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มีทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

2. นางพัชรินทร์ จงใจ หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ / นักวิเทศสัมพันธ์ 

3. - ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1

4. นางสาวจริญดา บุญจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์

5. นางสาวกาญจนา มะโนมัย นักวิเทศสัมพันธ์

6. นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7. นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข นักวิเทศสัมพันธ์

8. นางสาวศิริอนงค์ แสงกระจ่าง นักวิเทศสัมพันธ์

 


 

 

ผศ.ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

 


 

           
     

นางพัชรินทร์ จงใจ

หัวหน้าสำนักงาน

 

 

 

 

-

ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1

นางสาวจริญดา บุญจันทร์

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา มะโนมัย

นักวิเทศสัมพันธ์นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข

นักวิเทศสัมพันธ์

 

นางสาวศิริอนงค์ แสงกระจ่าง

นักวิเทศสัมพันธ์


ภาระงานในหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ


อำนาจหน้าที่

คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1060/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1076/2562 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1800/2562 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 0231/2563 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

E-mail: chalermchai.w@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353039

 

นางพัชรินทร์ จงใจ หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ / นักวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานในหน้าที่

 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสำนักงานควบคุม ดูแล และบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ตามนโยบายของผู้บริหาร และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบราชการ
 2. สนับสนุนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดและ/หรือ เป็นผลจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ
 5. ดูแลงานพิธีการ / รับรองอาคันตุกะ
 6. ดูแลผู้เชี่ยวชาญ
 7. ดูแลเว็บไซต์สำนักงาน และมหาวิทยาลัย
 8. ตรวจเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของมหาวิทยาลัย intercoop@ubu.ac.th และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

     smileyคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ 1048/2558

E-mail: patcharin.d@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353039

 

- ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1

ภาระงานในหน้าที่

 1. เป็นวิทยากรจัดอบรมภาษาอังกฤษตามหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร ตามมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) เช่น อบรมเตรียมสอบ TOEFL IELTS TOEIC
 2. ปฏิบัติงานสอน/จัดอบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากรตามที่ได้รับการร้องขอจากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 3. ให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อต่างประเทศ
 4. เขียน ตรวจแก้ และปรับปรุงข่าว/ข้อมูลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ ให้มีความทันสมัย
 5. ตรวจแก้ และปรับปรุงข่าว/ข้อมูลในการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลเป็นต้น
 6. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เช่น การเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ
 7. ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เช่น การปรับแก้บทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ การนำเสนอ/เผยแพร่บทความวิจัย การให้คำแนะนำหรือแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาอังกฤษ
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาต่อนักศึกษาต่างชาติ และงานการศึกษานานาชาติ
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 10. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี และ/หรือ ผู้มีอำนาจ

E-mail: -

 

นางสาวจริญดา บุญจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานในหน้าที่

 1. เขียน/แปลข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม/กิจการของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ
 2. อำนวยความสะดวกและประสานงานในการเดินทางไปแลกเปลี่ยน เจรจาความร่วมมือ ศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ณ ต่างประเทศ
 3. อำนวยความสะดวกและประสานงานในการเดินทางมาแลกเปลี่ยน เจรจาความร่วมมือ ศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา วิจัย อบรม สัมมนา
 5. ประสานงานด้านการสมัครทุนของนักศึกษาและบุคลากร
 6. จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นภาษาอังกฤษ
 7. จัดทำหนังสือขอรับการตรวจสอบคุณวุฒิบุคลากรไปยังสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 8. ดำเนินการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 9. อำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ
 10. ตรวจเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของมหาวิทยาลัย intercoop@ubu.ac.th และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
 11. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

E-mail: jarinda.b@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353052

 

นางสาวกาญจนา มะโนมัย นักวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานในหน้าที่

 1. รับสมัครชาวต่างชาติผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อ
 2. ประสานงานเพื่ออำนวยการสมัครเข้าศึกษาต่อภายใต้ทุนของกรมความร่วมมือฯ กระทรวงการต่างประเทศ (สพร.) และทุนภูฏาน
 3. อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาเมื่อแรกเข้าศึกษา
 4. ขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าลงทะเบียน(ทุน สพร. และทุนภูฏาน)
 5. เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา (สพร. และทุนภูฏาน)
 6. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้นักศึกษา เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าประชุมสัมมนา ค่าเก็บข้อมูลวิจัย ค่าจัดทำรูปเล่ม และค่าเดินทางกลับประเทศ
 7. ส่งเอกสารเบิกจ่ายและส่งใบเสร็จรับเงินไปยัง สพร.
 8. จัดกิจกรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติเต็มเวลา และระยะสั้นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 9. รายงานผลการศึกษาของนักศึกษาทุนไปยัง สพร.
 10. แปลเอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ
 11. ตรวจเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของมหาวิทยาลัยintercoop@ubu.ac.th และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
 12. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
E-mail: kanjana.m@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353052

 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานในหน้าที่

 1. งานสารบรรณ : รับ-ส่ง เอกสารราชการ
 2. งานสารบรรณ : ทำลายเอกสารราชการ
 3. งานเลขานุการ : ประสานการจัดประชุมภายในหน่วยงาน
 4. งานแผนและงบประมาณ : จัดทำคำของบประมาณประจำปี
 5. งานแผนและงบประมาณ : บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 6. งานการเงินและบัญชี : ขออนุมัติงบประมาณและดูแลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
 7. งานการเงินและบัญชี : จัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินของสำนักงาน
 8. งานพัสดุ : ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของหน่วยงาน/โครงการ
 9. งานบริหารงานบุคคล : สรุปการมาปฏิบัติราชการของบุคลากร
 10. งานประกันคุณภาพการศึกษา : ดูแลการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 11. งานแผนและงบประมาณ : จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
 12. งานด้านประสานงานทั่วไป : ประสานหน่วยงานเพื่อดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน
 13. งานด้านสารสนเทศ : การจัดการด้านสารสนเทศ
 14. งานด้านสารสนเทศ : ประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป
 15. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
 16. จัดทำฐานข้อมูล/สารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานขององค์กร
E-mail: noppawan.k@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353038

 

นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข นักวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานในหน้าที่

 1. โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้นสำหรับชาวต่างชาติ
 4. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแก่บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ (Non-degree)
 5. โครงการดำเนินแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
 6. กำกับความก้าวหน้าการดำเนินงานของ นศ.ฝึกงาน
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 

E-mail: joy_honesty@hotmail.com โทรศัพท์: 045 353038

 

นางสาวศิริอนงค์ แสงกระจ่าง นักวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานในหน้าที่

 1. โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 2. โครงการจัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้ทางภาษา ปฏิบัติงานโครงการจัดอบรมเตรียมสอบสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (UBU Test/Exit Exam)
 3. โครงการจัดสอบวัดความรู้ทางภาษา ปฏิบัติงานโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (UBU Test/Exit Exam)
 4. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
 5. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาต่างชาติและงานการศึกษานานาชาติ
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

E-mail: sirianong.s@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353040

---------------------------------------

*เป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบที่ 2/2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)