Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

บุคลากร

บุคลากรและภาระงานที่ได้รับมอบหมายรายบุคคล ของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มีทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

2. นางสาวจริญดา บุญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ / นักวิเทศสัมพันธ์ 

3. Dr. James Kenneth Powell II ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1 

4. นางพัชรินทร์ จงใจ นักวิเทศสัมพันธ์

5. นางสาวกาญจนา มะโนมัย นักวิเทศสัมพันธ์

6. นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7. นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข นักวิเทศสัมพันธ์

8. นางสาวศิริอนงค์ แสงกระจ่าง นักวิเทศสัมพันธ์

 


 

 

ผศ.ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

 


 

           
     

นางสาวจริญดา บุญจันทร์

หัวหน้าสำนักงาน

 

 

 

 

Dr. James Kenneth Powell II

ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1

 

นางพัชรินทร์ จงใจ

นักวิเทศสัมพันธ์

 

นางสาวกาญจนา มะโนมัย

นักวิเทศสัมพันธ์นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข

นักวิเทศสัมพันธ์

 

นางสาวศิริอนงค์ แสงกระจ่าง

นักวิเทศสัมพันธ์


ภาระงานในหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ


อำนาจหน้าที่

smileyคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1060/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

smileyคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1076/2562 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

smileyคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1800/2562 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

smileyคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 0231/2563 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

E-mail: chalermchai.w@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353039

 

นางสาวจริญดา บุญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ / นักวิเทศสัมพันธ์ภาระงานในหน้าที่

 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสำนักงานควบคุม ดูแล และบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ตามนโยบายของผู้บริหาร และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบราชการ
 2. งานรับเข้านักศึกษาต่างชาติ
 3. งานดูแลนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ
 4. งานส่งเสริมและดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร (รับเข้า)
 5. งานส่งเสริมและดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร (ส่งออก)
 6. งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติ
 7. ตรวจเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของมหาวิทยาลัย intercoop@ubu.ac.th และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง (การสื่อสารกับต่างประเทศ)
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
 9. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

smiley คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 

E-mail: jarinda.b@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353040

 

Dr. James Kenneth Powell II ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 1

ภาระงานในหน้าที่

 1. เป็นวิทยากรจัดอบรมภาษาอังกฤษตามหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร ตามมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) เช่น อบรมเตรียมสอบ TOEFL IELTS TOEIC
 2. ปฏิบัติงานสอน/จัดอบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากรตามที่ได้รับการร้องขอจากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 3. ให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อต่างประเทศ
 4. เขียน ตรวจแก้ และปรับปรุงข่าว/ข้อมูลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฉบับภาษาอังกฤษ ให้มีความทันสมัย
 5. ตรวจแก้ และปรับปรุงข่าว/ข้อมูลในการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น แผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลเป็นต้น
 6. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เช่น การเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ
 7. ให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เช่น การปรับแก้บทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ การนำเสนอ/เผยแพร่บทความวิจัย การให้คำแนะนำหรือแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาอังกฤษ
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาต่อนักศึกษาต่างชาติ และงานการศึกษานานาชาติ
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 10. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี และ/หรือ ผู้มีอำนาจ

E-mail: james.p@ubu.ac.th

 

นางพัชรินทร์ จงใจ นักวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานในหน้าที่

 1. ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อออนไลน์ ภาษาอังกฤษ
 2. งานแสวงหาความร่วมมือ
 3. งานเจรจาความร่วมมือ
 4. งานพัฒนาระบบและกลไกการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
 5. งานประสานหน่วยงานและดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
 6. งานระบบฐานข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
 7. งานระบบฐานข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 8. งานติดตามการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 9. งานสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 10. งานพิธีการต่างประเทศ
 11. งานรับรองอาคันตุกะต่างประเทศ
 12. ตรวจเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของมหาวิทยาลัย intercoop@ubu.ac.th และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง (การสื่อสารกับต่างประเทศ)
 13. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
 14. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

E-mail: patcharin.d@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353039

 

นางสาวกาญจนา มะโนมัย นักวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานในหน้าที่

 1. งานเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม/กิจการของมหาวิทยาลัย/แบบฟอร์มทางราชการเป็นภาษาอังกฤษ
 2. งานแปลหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นภาษาอังกฤษ
 3. งานจัดทำหนังสือขอรับการตรวจสอบคุณวุฒิบุคลากรและจัดส่งไปยังสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 4. งานประสานงานเรื่องการตรวจสอบคุณวุฒิของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างประเทศ
 5. งานจัดโครงการอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 6. งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการสมัครทุนการศึกษา วิจัย อบรม สัมมนาในต่างประเทศ
 7. ตรวจเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของมหาวิทยาลัย intercoop@ubu.ac.th และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง (การสื่อสารกับต่างประเทศ)
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
 9. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
E-mail: kanjana.m@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353052

 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงานในหน้าที่

 1. บริหารงานเอกสาร
 2. ประสานงานทั่วไปทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
 3. ดูแลนักศึกษาฝึกงาน
 4. ขออนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่ายของสำนักงาน
 5. จัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินของสำนักงาน
 6. จัดทำแผน/คำขอ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักงาน
 7. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน
 8. ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากร
 9. จัดทำเอกสารการจ้างและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศของสำนักงาน
 10. ประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป
 11. ติดต่อนัดหมาย เตรียมการเดินทางไปราชการของผู้บังคับบัญชา
 12. จัดประชุมภายในสำนักงาน
 13. บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 14. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 15. ตรวจเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของมหาวิทยาลัย intercoop@ubu.ac.th และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง (การสื่อสารกับต่างประเทศ)
 16. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
 17. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
E-mail: noppawan.k@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353038

 

นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข นักวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานในหน้าที่

 1. ดำเนินโครงการแนะแนวเตรียมสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษา TOEIC TOEFL IELTS UBU TEST และ Exit Exam
 2. ดำเนินโครงการส่งเสริมการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษทั่วไป (UBU English Proficiency Test หรือ UBU EPT) 
 3. ดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาไทย (โครงการนักศึกษาบัดดี้วิชาการ)
 4. ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริการทางภาษา
 5. ดำเนินโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
 6. ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและการประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
 7. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 8. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมาย ข้อ 1-5
 9. ตรวจเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของมหาวิทยาลัย intercoop@ubu.ac.th และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง (การสื่อสารกับต่างประเทศ)
 10. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
 11. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

E-mail: joy_honesty@hotmail.com โทรศัพท์: 045 353038

 

นางสาวศิริอนงค์ แสงกระจ่าง นักวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานในหน้าที่

 1. ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 2. ดำเนินโครงการจัดสอบวัดความรู้ทางภาษา UBU Test และ Exit Exam
 3. ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน (Youth Summer Camp)
 4. ดำเนินโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม
 5. ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 6. สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
 7. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาต่างชาติและงานการศึกษานานาชาติ
 8. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ ข้อ 1-5
 9. ตรวจเช็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางของมหาวิทยาลัย intercoop@ubu.ac.th และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง (การสื่อสารกับต่างประเทศ)
 10. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
 11. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

E-mail: sirianong.s@ubu.ac.th โทรศัพท์: 045 353038

---------------------------------------

*เป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564) + เปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564