คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บริการของเรา

นักศึกษาและบุคลากร ของ มอบ. สามารถติดต่อ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อขอรับการบริการ ได้ดังต่อไปนี้ ไม่คิดค่าใช้จ่าย

  1. ออกหนังสือรับรองบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ
  2. ตรวจสอบการใช้ภาษาในบทคัดย่อ แบบฟอร์ม หรือ เอกสารราชการอื่น (ไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย)
  3. ออกหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
  4. ให้คำปรึกษาเรื่องทุนการศึกษา/ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
  5. English Corner ปรึกษาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เหมาะสม
  6. ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ