Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

ทุนการศึกษาภายใต้การดูแลของเรา

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกด้านทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐบาลไทย ได้แก่

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ระยะเวลา

1. โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรระหว่าง ม.อุบลฯ กับ สถาบันอุดมศึกษาในเขตประเทศเพื่อนบ้าน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2547-2552

2. ทุนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน

3. โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน

4. ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรอาเซียน ระยะสั้น ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557