Document Archive    FAQ    Q&A    TH    

University of Greenwich International Scholarships Award 2019/20

กิจกรรม: ทุนเรียนต่อระดับป.ตรีและป.โท
 
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน:
1.เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ
2.ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนเต็มเวลา ในหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาสำหรับปีการศึกษา 19/20
3.ลงทะเบียนเรียนที่ University of Greenwich เป็นครั้งแรก และยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ
 
เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อแบบเต็มเวลา ในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท ปีการศึกษา 2019/2020
- ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในเรตชาวต่างชาติ
- ต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าเรียนใน University of Greenwich เป็นครั้งแรก และต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนหรือเงินสนับสนุนใดๆ
- ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมตมหาวิทยาลัย เช่น ให้สัมภาษณ์หรือเข้าร่วมอีเวนต์ของสถาบัน
 
มูลค่าทุนการศึกษา:
ทุนการศึกษามูลค่า £500 – £3,000 และส่วนลดค่าเล่าเรียน โดยเป็นทุนที่มอบให้เฉพาะปีการศึกษาแรกเท่านั้น
 
วันปิดรับสมัคร:
- 1 สิงหาคม 2019 (ส่งใบสมัครได้ถึง 19 กรกฎาคม 2019)
- 1 พฤศจิกายน 2019 (ส่งใบสมัครได้ถึง 18 ตุลาคม 2019)
- 1 ธันวาคม 2019 (ส่งใบสมัครได้ถึง 15 พฤศจิกายน 2019)