คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รูปแบบรายงานการรับ-จ่ายเงิน (บันทึกข้อความที่ ศธ 0529/ว 431 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)


โพสโดย วิจิตรา วิรุฬหวิทยา     โพสวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 , 10:02:29     (อ่าน 378 ครั้ง)  


รูปแบบรายงานการรับ-จ่ายเงิน สำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี งปม.2560 ของคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 (บันทึกข้อความที่ ศธ 0529/ว 431 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)  (อ้างอิงจากแนวทางการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 สำหรับส่วนราชการ)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1